fbpx
FOR DYREEIERE 2018-01-24T09:36:52+01:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In posuere arcu sed velit laoreet scelerisque.

Nyheter for dyreiere

Lifelines faggruppes syn på behandling av huggormbitt

Lifelines faggruppes syn på førstehjelp og behandling ved huggormbitt

Det har de siste årene vært en faglig debatt om hva som er optimal førstehjelp og behandling ved huggormbitt hos hund. Foranledningen er at det ikke foreligger endelig eller entydig evidensbasert dokumentasjon, hverken i forhold til førstehjelpstiltak eller de behandlingsregimer som skal utføres hos dyrlege. Begge regimer er følgelig basert på patofysiologisk teoretisering og klinisk erfaring.

”Alle” synes samstemte om hva som bør foretas ved ankomst til klinikk: Dyrlegen skal ved ankomst vurdere den kliniske tilstanden og deretter forestå ytterligere valg av behandling, som administrasjon av væske intravenøst, antibiotika og om nødvendig bruk av antiserum. Diskusjonen har dreid seg om hvorvidt en rask tilførsel av en antiinflammatorisk dose prednisolon som sekundærprofylakse etter inntrådt bitt – før symptomer inntrer – vil kunne forsinke og dempe utvikling av alvorlige symptomer.

Vi i Lifelifene mener at det er faglig rasjonale for å gi én singeldose prednisolon umiddelbart etter bitt, for å forsinke og bremse utvikling av alvorlige symptomer hvis det er et stykke reisevei før man når en dyrlege. Dette baserer vi på relevant faglitteratur som vi i det følgende gir eksempler på.

Halmagyi et al. J Appl Physiol 1965: Etter bitt ble kortikoider gitt alene til ulike tidspunkter (på sau). Metodikken holdt et høyt vitenskapelig nivå ved bruk av standardisert prospektiv design.  Det viste seg at kortikoider gitt senere enn 50 – 75 minutter etter bitt ga minimal klinisk effekt. Hvis man imidlertid gav kortikoider som sekundærprofylakse innen 30 minutter ble en rekke kliniske fordeler oppnådd gjennom rask normalisering av de hemodynamiske parametere som ble målt.

S. Dias Araújo et al. Inflamm. Res. 56 (2007): Denne artikkelens tittel er “Effect of dexamethasone associated with serum therapy on treatment of Bothrops jararaca venom-induced paw edema in mice”. Dette er en eksperimentell studie der forfatterne hadde sett på inflammasjon i musepote ved tilførsel av gift og påfølgende serum og kortikoider (i dette tilfellet dexametason). Også her demonstreres sterkere effekter jo raskere medikamentene tilføres etter inngift. Effekten av serum ble dessuten bedre dersom det var gitt kortikoider samtidig eller før tilførsel av serum.Farmakodynamikken ble forklart biologisk slik: ”Moreover, dexamethasone can inhibit not only the production of lipid mediators, but also the rolling and adhesion of leukocytes to endothelial cell surface induced by TNF-a. It can also interfere with the expression of the adhesion molecules ICAM-I and KC, involved in leukocyte adherence, induced by IL-1b.  In fact, release of inflammatory cytokines and induction of expression of cell adhesion molecules have been ascribed to B. jararaca venom”.

Den faglig baserte SVS Smådjurssekstions Normgrupp, Sveriges Veterinäförbund, uttalte i 2008: ”Vid lång resväg (fjäll, skog, skärgård) kan kortisonets eventuella hämning av effekterna av toxinutlösta kroppsegna farmakologiskt aktiva substanser som t ex histamin och bradykinin vara av betydelse då ingen annan behandling finns att tillgå under resan. Skadliga verkningar av inflammatoriskt påslag kan också möjligen påverkas. Kortison kan minska smärta och höja allmäntillståndet något – fördelen är en angenämare resa för patienten, nackdelen är att rörligheten kan öka.”

Merck Veterinary Manual, 2008, uttrykker: “The use of corticosteroids has been questioned, principally because they alone do not alter the ultimate outcome. They do, however, prolong the clinical course and therefore allow more time in which to institute curative measures.”

Vi er ikke kjente med at det finnes studier som viser negative virkninger av å gi en relativt lav singeldose prednisolon umiddelbart etter bitt, gitt at dyret holdes i ro.

Bevisstgjøring av dyreeier på den kliniske problemstillingen er viktig for adekvat respons. Vi anbefaler derfor følgende informasjonsregime:

§ Hvis hunden mistenkes bitt av huggorm, oppsøk dyrlege umiddelbart, også selv om hunden ikke virker påkjent. Dette fordi hunden kan utvikle sjokksymptomer plutselig en tid etter bitt.

§ Ved lang reisevei til dyrlege, gi en singel anti-inflammatorisk dose (1/2-1 mg/ kg) prednisolon umiddelbart etter bitt og før sjokkutvikling inntrer, noe som vil kunne forsinke sjokkutvikling, gitt at hunden holdes mest mulig i ro. Bær den hvis mulig eller gå langsomt.

§ Ved framkomst bør så veterinæren vurdere den kliniske tilstanden og deretter forestå ytterligere valg av behandling, som administrasjon av væske intravenøst, antibiotika og om nødvendig bruk av antiserum.

 

Faggruppen i Lifeline er av den oppfatning at tidsaspektet i forbindelse med sekundærprofylakse til dels har vært oversett i debatten, og at en forutsetning for å benytte prednisolon er at dette gis umiddelbart etter bitt, og senest innen 30 minutter.

Ved å ha en Lifeline førstehjelpsknapp i halsbåndet eller på nøkleknippet vil man kunne ha tilgjengelig prednisolon som kan gis umiddelbart etter bitt hvis dette skulle bli nødvendig.

Det er viktig at eier informeres grundig om disse problemstillinger fra klinikkens personale og at det gis med skriftlig informasjon som eier kan sette seg inn i i etterkant.

2014 ser også ut til å bli et huggormår, og ormen er enda tidligere ute enn i fjor

Litt om normal stressreaksjon

hundforsideKlinisk ernæringsunderstøttelse av god hjernefunksjon
All mat vi spiser er med på å skru av og på forskjellige gener i forskjellige organer, samt opp eller nedregulere en rekke biokjemiske reaksjonsveier.

Næringsstoffer som påvirker, enten opp- eller nedregulerer, stoffskiftet i sentralnervesystemet eller påvirker funksjonen, kalles nevromodulerende næringsstoffer. Disse kan benyttes målrettet innen klinisk ernæring.

Hund i Harmoni!Stress er definert som en ikke-spesifikk respons av kroppen på enhver situasjon som forstyrrer den normale homeostase i kroppen. Ved eksponering av en stress stimulus, reagerer kroppen fysiologisk ved å øke aktiviteten både hypothalamus-hypofyse- binyre (HPA) aksen, og det sympatiske nervesystemet.

Stress utløser også en rekke karakteristiske atferdsmessige responser. Det er postulert at ethvert individ vil reagere på stressstimuli med en konstant fysiologisk respons. Dette fenomenet kalles ”Individual Response Stereotypy”. Dette innebærer at ethvert individ utvikler egenspesifikke symptomer som reaksjon på stress som kan variere fra individ til individ. Dette er viktig å merke seg ved evaluering av stressrespons hos både mennesker og dyr.

Reseptorer i hjernen modulerer synapseaktivitet og nivåer av transmittorsubstanser
Hjernen hos alle høyerestående arter har en rekke reseptorer som oppregulerer eller nedregulerer aktivitet og mengde transmittorsubstanser.Velkjent er endorfinreseptorer.som er hjernens eget belønningssystem som gir en følelse av lyst og velvære når de tilføres naturlige endogent produserte endorfiner. Dette naturens belønningssystem er med på å forsterke hensiktsmessig og nyttig atferd for individet. (Naturen har innsett at all atferd som er viktig for individets og artens overlevelse, må være knyttet til lyst og ikke til plikt!) En rekke narkotiske stoffer fester seg på en unaturlig måte på disse reseptorene og gir rus og avhengighet.

Hydrolisert melkeprotein
Deler av Hydrolisert melkeprotein fester seg på en egen reseptor i hjernen som modulerer stressresponsen. Denne effekt er sannsynligvis dannet i evolusjon for at speddyr skal bli mer stressresistente etter morsmelkinntak, holde seg i ro, hvile og restituere selv om det er mye skremmende aktivitet rundt dem. Dette er en av grunnene til at babyer som får morsmelk blir svært fornøyde etter et måltid og tåler mye håndtering og bråk rundt seg etter måltidet, uten å bli stresset eller forstyrret. Evnen til å spalte ut peptidet fra melkeprotein blir for de fleste redusert med alderen. Reseptoren forblir like følsom resten av livet.

Rask effekt
Spennende humane studier viser optimalisering av kortisolrespons og blodtrykksrespons på stress allerede etter få timer. Som kuriositet er en studie gjort på skiskyttere som viser at de ved inntak av dette næringsstoffet får en optimal og ikke maksimal stressrespons når de kommer inn på standplass. I en kvinnestudie av stressede kvinner, fant man bedre konsentrasjonsevne, hukommelse, søvnkvalitet livskvalitet og takling av hverdagsstress.

Effekt av Alfa s1kaseinhydrolysat hos katt
Claude Beata publiserte i 2007 en studie i Journal of Veterinary Behavior: Clinical application and research hvor han fant at dette næringsstoffet forbedrer relasjon mellom katt og eier, det gir mindre redsel hos kattene og en forbedret global atferdsscore.

Effekt av Alfa s1kaseinhydrolysat hos hund
Han publiserte samme år i samme tidsskrift en studie av effekten på engstelige hunder. Her sammenlignet han effekten med effekt av Selegiline, og dokumenterte at effekten av dette naturlige næringsstoffet hadde en like rask og god forbedring i atferdsscore tilsvarende Selegiline hos hund.

Kaseinhydrolysater er ikke vanedannende, og har ingen uønskede virkninger

 • Kaseinhydrolysater er godkjent som næringsmiddel av FDA–Kaseinhydrolysater har GRAS status (generally recognised as safe) i USA.
 • Kaseinhydrolysater har ingen sedativ effekt, er ikke vanedannende eller avhengighetsskapende, har ingen uønsket effekter, og har ingen negativ effekt ved seponering.
 • Påvirker ikke appetitt, stoffskifte eller vekt.
 • Foreligger scientific dossier som bekrefter trygghet og at næringsstoffet ikke har toksiske eller mutageneeffekter.
 • Alle studier gjort på mennesker og dyr er i henhold til ”Good clinical practice guidelines” og er godkjent av offisielle etiske komiteer.

Andre næringsstoffer i iHarmoni
For å optimalisere den nevromodulerende effekten inneholder iHarmoni en rekke stoffer som bidrar til optimal metabolisme og nivå av transmittorsubstanser.

Optimalt inntak av en rekke B-vitaminer
er essensielt for et optimalt serotoninmetabolisme, og en rekke andre cerebrale funksjoner.

Adaptogene urter bidrar til optimal stressmestring og hjerneaktivitet.
iHarmoni innholder Rhodiola rosea, Melissa officinalis og Salvia lavandulaefolia (rosenrot, melisse og lavendel)

Definisjon på adaptogener
Basert på deres effekt i kliniske studier, kan adaptogener defineres som en gruppe spiselige urter/ ekstrakter som øker toleranse for psykisk utmattelse og forbedrer oppmerksomhet og mental utholdenhet i situasjoner med redusert ytelse. Den fordelaktige stressbeskyttende effekt av adaptogener er relatert til regulering av homeostase via flere mekanismer knyttet til hypothalamus-hypofyse-binyre aksen og kontroll av sentrale mediatorer av stressresponsen.

For deg som vil vite mer om hvordan adaptogener påvirker stressresponsenDen fordelaktige stressbeskyttende effekt av adaptogener er relatert til regulering av homeostase via flere mekanismer knyttet til hypothalamus-hypofyse-binyre aksen og kontroll av sentrale mediatorer av stressresponsen som molekylær regulering (f. eks Hsp70), stress-aktivert c -jun N-terminal protein kinase (JNK1) Forkhead Box O transkripsjonsfaktor DAF-16, kortisol og nitrogenoksid (NO). Det sentrale punkt i effektene av phytoadaptogener ser ut til å være deres oppregulering og stress-etterliknende effekter på «stress-sensor» protein Hsp70, som spiller en viktig rolle i celle overlevelse og apoptose.

Hsp70 hemmer uttrykk av NO syntase gen II og samhandler med glukokortikoidreseptorer direkte og via JNK reaksjonsruten. Dette påvirker nivået av sirkulerende kortisol og NO. Forebygging av stress-indusert økning i NO, og den tilhørende reduksjon i ATP produksjon, fører til økt ytelse og utholdenhet.

Adaptogenindusert oppregulering av Hsp70 utløser stressindusert JNK-1 og DAF-16-mediert reaksjonsvei som regulerer motstanden mot stress og resulterer i økt mental og fysisk ytelse, og muligens økt levetid.

iHarmoni har blitt testet i en rekke forskjellige sammenhenger på både hund, katt og mennesker med meget gode resultater.

MAXIMUN – for immunforsvaret

maximun_eskeMaximun – nå i pakning på 60 kapsler og 30 kapsler

Maximun er beregnet til bruk ved situasjoner og belastninger der klinisk ernæringsstøtte av immunforsvaret er indisert, eksempelvis ved:

 1. harde anstrengelser og krav til stor ytelse
 2. pre- og postoperative perioder infeksjoner
 3. andre inflammasjonstilstander (som for eksempel FLUTD)

Maximun har fått nytt design

Forsiden symboliserer helse, sunnhet og livskvalitet under harde belastninger av kroppen og krav til et effektivt og balansert, optimalt fungerende immunforsvar.

Informasjon om eskeforsiden: Vi ser her verdens mest utholdende langdistanse-trekkhunder. Hundene på bildet vant Femundsløpet på 1000 km i både 2009 og 2010 sammen med Inger Marie Haaland og Ralph Johannessen.

Slike ekstreme anstrengelser setter ekstreme krav til god helse og et velfungerende immunforsvar. Derfor spiser disse hundene både Maximun og probiotika fra Lifeline under trening og ved konkurranser.

Lifelines førstehjelpsknapp

Lifeline_frstehjelp_-_koorLifeline førstehjelpsknapp er en norsk, patentert, vanntett medisinbeholder til å feste i hundens halsbånd eller på eierens nøkkelknippe.
Dermed har du og hunden alltid med tabletter når det virkelig gjelder. Hunden kan bade og gå i all slags vær og terreng med knappen.

Et huggormbitt skal alltid betraktes som alvorlig. Huggormbitt kommer alltid uventet! Hoggormgift kan føre til sjokkutvikling. Dette innebærer et akutt, dramatisk blodtrykksfall med påfølgende sirkulasjonssvikt og kollaps. Sjokk kan føre til dødsfall. Resept på hensiktsmessig medisin får du hos din dyrlege. Riktig førstehjelp er rask tilførsel av medisin, samt å holde hunden i ro og unngå anstrengelse. Vepsestikk, bistikk og humlestikk gir omtrent de samme symptomer som huggormbitt, men som regel med svakere styrke. Behandlingsprosedyrene er de samme som for huggormbitt.

Hepacyl for god galle og leverfunksjon for din hund eller katt

Lifeline introduserer Hepacyl
en ny generasjon ernæringsstøtte for god leverfunksjon

 

«Lifeline Perspective»-serien utvides med klinisk ernæringsstøtte av leverfunksjonen

Hepacyl vil være gunstig klinisk ernæringsstøtte for å bidra til å opprettholde god leverfunksjon ved situasjoner der leveren utsettes for stor belasting, eller har behov for beskyttelse og restitusjon.Hepacyl inneholder flere forskjellige næringsstoffer som er viktige for å bidra til å opprettholde flere forskjellige, viktige funksjoner i levermetabolismen, særlig ved økt belastning.

Hepacyl inneholder en rekke naturlige næringsstoffer som er viktige for å bidra til å målrette opprettholde flere forskjellige, viktige funksjoner i levermetabolismen, særlig ved økt belastning og restitusjon.

Hepacyl vil være gunstig klinisk ernæringsstøtte for å bidra til å opprettholde god leverfunksjon ved situasjoner med økt leverbelastning. Videre ved tilstander der leveren har behov for beskyttelse og restitusjon som ved infeksjoner, feil i/ eller påkjent leverstoffskifte (metabolske dysfunksjoner), utvikling av fettlever, forgiftninger (intoksikasjoner), forhindret galleflyt (gallestase), gallestein, gallegangsbetennelse (cholangitt), begynnende eller etablert skrumplever (fibrose), og ved svulster (tumores) i leveren.

Referanseliste Abstracts innholdsstoffer i Hepacyl

Informasjon om leverfunksjonen som bør formidles dyreeier.

(Instruktivt skriftlig materiell om dette med «informasjon fra dyrlegen» fås fra Lifeline)

Leveren er som kjent det organ i kroppen som har flest forskjellige arbeidsoppgaver. Den skal omsette alle næringsstoffer som kommer fra tarmen, og er ansvarlig for håndtering, ombygging og distribusjon av fett, karbohydrater og protein. Den produserer en rekke forskjellige hormoner, enzymer og spesielle proteiner som kroppen trenger. Leveren avgifter og eliminerer giftstoffer, skadelige avfallsstoffer, kjemikalier og legemidler og får dem ut av kroppen.

Leveren kan bli overbelastet og skadet av ulike årsaker
Når leveren blir overbelastet eller skadet, kan den eksakte årsaken ofte være vanskelig å fastslå. Årsaken kan være giftstoffer, skadelige kjemikalier, betennelsesreaksjoner, parasitter, bakterie- og virusinfeksjoner og sirkulasjonsforandringer.

Leveren er bygget opp av små enheter med en arterie, vene og gallegang i midten, og leverceller stablet rundt disse. Ved enhver belastning eller hevelse, blir blodforsyningen til cellene lengst vekk fra midten nedsatt og disse cellene settes raskt ut av funksjon.
Det er derfor viktig å beskytte levercellene uansett hva som har forårsaket skaden.
Leveren er det organ i kroppen som har størst evne til å reparere og regenerere seg selv.

Tiltak
Ved leverbelastning bør dyret unngå harde fysiske belastninger.
Videre bør det få korrekt sammensatt ernæring slik at leveren belastes minst mulig. Dyrlegen vil derfor ofte ordinere spesielle dietter og/ eller klinisk ernæringsstøtte, det vil si tilføre spesielle næringsstoffer som leveren trenger mer av når den skal beskytte og reparere seg selv.

To forhold er spesielt viktig:
Å beskytte levercelleveggene fra gå i stykker, og hindre at leverceller dør.
Ta vare på og understøtte systemene inne i levercellene som utfører arbeid.

Leverens avgiftningssystemer
Glutatihion inngår i et viktig avgiftningssystem i leveren. Ved leverbelastning forbrukes glutathion, slik at nivået synker, og leveren blir enda mer sårbar, og den klarer ikke å utføre oppgavene sine. 1, 2
Leverbelastning og direkte skader diagnostiseres ved klinisk undersøkelse og blodanalyser som både viser i hvor stor grad leveren klarer å utføre sine mange oppgaver, og om leverceller går i stykker. Noen ganger kan røntgen, ultralyd eller biopsi (vevsprøve) være nødvendig.
Når leveren får de næringsstoffer den trenger for å reparere skadene, ser man ofte en positiv utvikling av blodprøveverdiene.

Klinisk ernæringsstøtte av leveren tilfører nødvendige næringsstoffer

 • Slike næringsstoffer er gunstige for leverens avgiftningssystemer og viktige enzymsystemer
 • produksjon av glutathion
 • tilstrekkelig antioksidantkapasitet
 • galleutskillelsen og å hindre galleopphopning
 • proteinsyntesen
 • cellemembranenes (celleveggenes) funksjon
 • immunforsvarets aktivitet
 • og har vist seg å ikke gi noen uønskede virkninger hos hund og katt

I veterinærmedisinske regimer og protokoller for hvorledes leverpåkjenning skal håndteres, inngår ved siden av medisinering, klinisk ernæringsstøtte.

Betydningen av klinisk ernæring for å opprettholde god leverfunksjon

denosyl__og_hepacyl_innhold

En rekke spiselige planter, grønnsaker og krydder har opp gjennom historien vært kjent for å ha en gunstig virkning på leverstoffskiftet. I våre dager er mange slike egenskaper og virkningsmekaniser vitenskapelig forklart og dokumentert.

Insulinets oppdagere, Banting og Best, viste allerede i 1930 at tilstrekkelig tilstedeværelse av labile metyl-grupper (CH3) fra metyldonorer, er en forutsetning for normal leverfunksjon. Dette går uproblematisk for seg med en ung og frisk kropp takket være tilstrekkelige enzymsystemer som for eksempel glutathion.

Men ved situasjoner med økt leverbelastning, alder eller forskjellige sykdommer, kan det bli nedgang av slike metylgrupper, og det kan utvikles en rekke leverlidelser som fettlever, hepatocellulært carcinom og ulik abnormal DNA-synteser.

Tilstrekkelig metylering – såkalt transmetylering – er en forutsetning for god funksjonalitet i en rekke viktige enzymsystemer i leverstoffskiftet.

Når levereren utsettes for påkjenninger, øker også behovet for effektive metyldonorer (som cholin, adenosylmetionin, betain, folat og andre B-vitaminer). Hvis tilgangen via det ordinære kosthold ikke blir tilstrekkelig, forsterkes den uheldige utviklingen i levermetabolismen.

Utvikling av påkjent leverfunksjon og sykdom
Nedsatt enzymaktivitet med fallende mengder metyldonorer og glutathion, økt oksidativt stress og oppregulert inflammasjon, er de viktige mekanismer ved utvikling av leverbelastning og sykdom i leveren.
Resultatet blir leverdysfunksjon med økt destruksjon av cellemembraner (forhøyede transaminaser) og celledød.

Den gode nyhet er at leveren er det organ som har størst regenerasjonsevne hvis forholdene legges til rette for dette.

Epigenetikk er studiet av hvilke mekanismer som skrur av og på forskjellige gener
DNA-metylering er den mest studerte mekanisme innen epigenetisk genregulering.
Det er grundig dokumentert at DNA-metylering responderer raskt på ernæringsmessige og miljømessige påvirkning.

 

ERNÆRINGSTILTAK VED LEVERPROBLEMER:

 • Optimal klinisk ernæringsstøtte vil kunne bidra til å opprettholde god leverfunksjon og være gunstig ved påkjent leverfunksjon. Hepatoprotektiv ernæring vil være å gi næringskombinasjoner med høyt innhold av ingredienser som tilfører tilstrekkelig med.
 • Naturlige metyldonorer,(øker mengde av glutathion, opprettholder enzymsystemer som folatcyklus, methioninsyklus og «transsulfuration pathway», og stabiliserer cellemembraner).
 • Naturlige antioksidanter som forhindrer oksidativt stress, og som stanser ROS skader.
 • Naturlige immunmodulatorer (nedregulerer forskjellige interleukiner og enzymer som iNOS og NFkappaB)
 • Næringsstoffer som stimulerer utskillelse av galle og letter trykk i galleganger.
 • Naturlig hepatoprotektive næringsstoffer som bremser utvikling av fibrose.
 • Naturlige næringsstoffer som via epigenetiske mekanismer skrur av og på ønskede genfunksjoner.

HEPACYL innholder naturlige hepatoprotektive næringsstoffer med høyt innhold av:

 • Naturlig betain (metyldonor som er viktig ved dannelse av adenosylmetionin og glutathion).
 • Viktige naturlige antioksidanter.
 • Naturlig immunmodulerende næringsstoffer.
 • Næringsstoffer som stimulerer utskillelse av galle.
 • Næringsstoffer som er essensielle for en rekke viktige prosesser i leverstoffskiftet.

Hepacyl – et nytt produkt til klinisk ernæringsintervensjon for å opprettholde god leverfunksjon.